ساخت لیست اختصاصی در اکسل

شما می‌توانید با ساخت لیست‌های اختصاصی از روش‌های سخت وارد کردن دیتا و همچنین ریسک اشتباهات سهوی جلوگیری کنید. این لیست‌ها در بسیاری از موارد، شما را از نظر زمانی جلو خواهند انداخت و کافی‌است به جای وارد کردن دوباره و دوباره‌ی یک مقدار، آن را از لیست‌های باز شوند انتخاب نمایید. اکسل چند لیست […]