مرگ تدریجی Captcha به دست هوش مصنوعی

‌وقتی سال ۲۰۰۰ آرام آرام پای ربات‌‌ها به اینترنت باز شد، سایت‌‌های مختلف برای تفکیک این ربات‌ها و انسان‌هایی که به پایگاهشان مراجعه می‌کردند از سیستم‌های Captcha استفاده کردند. سیستمی که کاملا خودکار و به صورت اتفاقی، با طرح سوالاتی می‌توانست کاربران را از ربات‌ باز شناسد. سیستم‌‌های اولیه به وسیله تیمی طراحی شده بودند […]