همگام‌سازی فیس‌بوک و تقویم گوگل برای یادآوری تولدها

اکثر کارشناسان معتقدند که در فیسبوک نباید بیش از ۱۵۰ دوست، داشته باشیم. به عبارتی دیگر، ما نمی‌توانیم بیش از ۱۵۰ رابطه‌ی معقول داشته باشیم. در مقابل کسانی نیز هستند که مخالف‌اند و البته چه کسی می‌خواهد داوری کند؟ اگر صادقانه بگوییم، چه شما ۳۶ دوست داشته باشید و چه ۱۰۳۶ دوست، نمی‌توانید تولد همه‌ی […]