معرفی 7 برنامه تصویری فعالیت های گروهی

بخش زیادی از مردم به دلیل ویروس کرونا روزها در قرنطینه بودند و ارتباطشان با دوستان خانواده به حداقل رسیده است. برای چنین وضعیتی، باید دست به دامان تکنولوژی شد و سعی کرد با ابزارهای موجود، ارتباط خود با دیگران را حفظ کنید. برنامه‌هایی که امروز به شما معرفی می‌کنیم، برای تماس‌های جمعی و فعالیت‌های […]