اضافه و پاک کردن Page Break در ورد

Page Break فاصله‌ای است که ورد بین دو صفحه از سند در نظر می‌گرد تا شما بتوانید صفحات مختلف را به خوبی از هم باز شناسید و نوشته‌های شما همه پشت هم قرار نگیرند. به این ترتیب دقیقا می‌دانید وقتی که سند را پرینت می‌گیرد، صفحات به چه شکل قرار می‌گیرند و نوشته‌ها و عکس‌ها […]