مدیریت رابطهای مجاز در پنل nic.ir

در این راهنما با شیوه صحیح تنظیمات شناسه و رابطهای مجاز آن در ایرنیک آشنا می شوید

پس از ورود به پنل nic از منو وارد قسمت مدیریت رابطهای مجاز شوید:

دامنه ir

امکانات انتخاب این فهرست برای هریک از رابط ها شامل:

  • همه: تمام افرادیکه در وب گاه ایرنیک دارای شناسه هستند می توانند شما را به عنوان صاحب امتیاز دامنه یاهریک ازرابط های دامنه خود قراردهند.
  • خودم: فقط خود شما مجاز هستید که شناسه خود را به عنوان صاحب امتیاز دامنه یا هر یک از رابط های دامنه خود قراردهید.
  • شناسه های آشنا: فقط شناسه هایی که آنها را در صفحه مدیریت شناسه های آشنا به عنوان شناسه آشنا تعریف می کنید اجازه خواهند داشت که شما را بعنوان صاحب امتیاز دامنه یا هر یک از رابط های دامنه خود قراردهند.
  • نمایندگان فروش: فقط نمایندگان فروش اجازه خواهند داشت که شما را بعنوان صاحب امتیاز دامنه یا هر یک از رابط های دامنه خود قراردهند.

در این مرحله باید در بخش مدیریت رابطهای مجاز، گزینه خودم و نمایندگان را برای صاحب امتیاز و سه گزینه دیگر تیک زده باشد.

دامنه ir

تا مراحل مذکور انجام نگردد امکان ثبت دامنه شما توسط نمایندگان فروش از جمله پرشین تولز وجود ندارد.

بیشتر با پرشین<200c>تولز

درباره توسعه وب، سرویسهای اینترنتی، تکنولوژی و فناوری بیشتر بدانیم