جلوگیری از حالت خواب سیستم‌های Mac

مک برای حداکثر بازده برنامه‌ریزی شده‌است و در نتیجه سعی می‌کند که در تمامی شرایط بیشترین میزان انرژی را ذخیره کند؛ پس در مواقعی که از سیستم خود استفاده نمی‌کنید هم دستگاه به صورت خودکار وارد حالت خواب می‌شود. این ویژگی در کنار تمامی نقاط قوت خود، ضعف‌هایی هم دارد. برای مثال ممکن است تنها […]