زمانبندی ارسال ایمیل در Gmail

فرض کنید تا دیروقت بیدار مانده‌اید تا بتوانید پروژه‌ای را به اتمام برسانید، اما مسلما ارسال فایل‌های پروژه در ساعت 3 صبح کار درستی نیست. پس یا باید دوباره 8 صبح برای ارسال فایل‌ها بیدار شوید یا این که ایمیل خود را برنامه‌ریزی کنید تا در موقعی که می‌خواهید آن را ارسال نمایید. برای این […]