دوره‌ی پیشرفته گوگل آنالیتیکس: اعمال تنظیمات و قوانین بر داده‌ها

در گوگل آنالیتیکس شما می‌توانید به تنظیم قوانین مربوط به نحوه‌ی جمع‌آوری و ساماندهی داده‌ها بپردازید و این قوانین هستند که معین می‌کنند اطلاعات گردآوری شده در اشتراک‌تان چگونه پردازش شوند. گفتنی است تعریف قوانین برای جمع‌آوری و ساماندهی داده‌ها از طریق قابلیت‌هایی مانند «فیلترها»، «اهداف»، «گروه‌بندی کردن اطلاعات» (data grouping)، «بعدهای سفارشی» (Custom Dimensions)، […]