نگاهی به بازی A Total War Saga: Troy

بازی‌های Total War یکی از بازی‌های خاص ژانر استراتژی است که شیوه‌ای متفاوت را در پیش رو گرفت و در این زمینه موفق نیز بود. در سال‌های اخیر این سری روی وقایع و زما‌ن‌های تاریخی خاص تمرکز داشت و سعی داشت تا با ارائه مبارزات نفس گیر و هدایت جذاب ارتش‌ها، عناوینی درخور ارائه کند […]