تکنیک های جمع آوری ایمیل کاربران سایت – بخش چهارم

در مقاله قبلی به بررسی موضوع افزایش مخاطبان لیست ایمیل مارکتینگ پرداختیم و در این مقاله ادامه این موضوع را دنبال می کنیم. نرخ همگرایی یا (Conversion Rate (CR در بازاریابی ایمیلی: نرخ همگرایی در هر کسب وکار و همچنین در هر بخش از عملیات بازاریابی معنایی متفاوتی دارد اما مفهوم کلی آن، نرخ محقق […]