محتوای ستونی؛ بررسی پیلار و کلاستر در تولید محتوا

محتوای سایت یکی از مهم ترین بخش هایی است که در هر سایتی وجود دارد! به خصوص که اگر سایت شما محتوا محور است، محتوا همان دلیلی است که باعث می شود تا کاربر وارد سایت شود. در واقع در بسیاری از سایت ها اگر محتوا وجود نداشته باشد، کاربر وارد سایت نمی شود. حتی […]